Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε, αλλά και να καταθέσετε Εκπαιδευτικά Σενάρια που αξιοποιούν τις αρχές και τις μεθόδους της Προφορικής Ιστορίας στη σχολική τάξη, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ο στόχος της είναι να δώσει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να καταθέσουν και να ανταλλάξουν προτάσεις και εμπειρίες, για ένα μάθημα ‘αλλιώς’, να λειτουργήσει, δηλαδή, ως κόμβος επικοινωνίας ιδεών, ώστε να γίνει πιο ενδιαφέρουσα και δημιουργική η δουλειά των εκπαιδευτικών στο σχολείο.

Ένα εκπαιδευτικό σενάριο που αξιοποιεί τις προφορικές μαρτυρίες είναι μια εστιασμένη περιγραφή διδασκαλίας με συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, εκπαιδευτικούς στόχους, αρχές και πρακτικές. Μπορεί να έχει διάρκεια περισσότερων από μία διδακτικών ωρών και να υλοποιηθεί με μια σειρά δραστηριοτήτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσιο ή και συγκεκριμένες δραστηριότητές του.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι εκπαιδευτικοί να έχουν παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο μεθοδολογίας της προφορικής ιστορίας. Χρήσιμο είναι επίσης να συμβουλευτούν το εγχειρίδιο Προφορική Ιστορία & Σχολικό Πρόγραμμα

Προτείνονται δραστηριότητες ιστοεξερεύνησης με στόχους πολιτισμικού, ιστορικού, οπτικού, ψηφιακού γραμματισμού, σύμφωνες με τις νεότερες θεωρίες μάθησης που αντικαθιστούν τον μονόλογο του σχολικού βιβλίου. Μπορείτε να δείτε: Εκπαιδευτική Τηλεόραση.

 

Για την ανάλυση-ερμηνεία των συνεντεύξεων μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

 

Οδηγίες Ανάρτησης Σεναρίου

 

Το εκπαιδευτικό σενάριο συντάσσεται μέσα από διακριτά βήματα. Για να το υποβάλουμε προς ανάρτηση, συμπληρώνουμε τα πεδία της φόρμας σεναρίου:

 • Συμπληρώνουμε το όνομα του/των δημιουργού/ών και τα στοιχεία επικοινωνίας του/τους
 • Καταγράφουμε τον τίτλο του σεναρίου
 • Προσδιορίζουμε τη θεματική ενότητα και περιγράφουμε την κεντρική του ιδέα
 • Δίνουμε βασικές λέξεις-κλειδιά για διευκόλυνση της αναζήτησης
 • Περιγράφουμε το θεσμικό ή άλλο πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε το σενάριο
 • Δηλώνουμε τη βαθμίδα, την τάξη ή το πρόγραμμα στα οποία προορίζεται να υλοποιηθεί
 • Προσδιορίζουμε την προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης (η διάρκεια συνήθως είναι περισσότερες από 3-4 διδακτικές ώρες)
 • Συνδέουμε με τη διδακτέα ύλη
 • Περιγράφουμε το σκεπτικό με το οποίο δημιουργήθηκε (π.χ. πώς προέκυψε η ιδέα)
 • Κάνουμε μια σύντομη περιγραφή του
 • Επισημαίνουμε τη/τις μέθοδο/μεθόδους που προτείνουμε  (π.χ. ομαδοσυνεργατική)
 • Αναφέρουμε τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν (διαδραστικός πίνακας, βιβλία, διαδίκτυο, βιντεοκάμερα κ.ά)
 • Θέτουμε στόχους (συγκεκριμένους, σαφείς, επιτεύξιμους, ρεαλιστικούς, αξιολογήσιμους)
 • Προσδιορίζουμε τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
 • Κάνουμε τον αναστοχασμό της εκπαιδευτικής πρακτικής (π.χ. για ποιον λόγο θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα καλό σενάριο, ποιες είναι οι αδυναμίες του)
 • Δηλώνουμε εάν έχει υλοποιηθεί και σε ποιο σχολείο/εκπαιδευτικό ίδρυμα
 • Περιγράφουμε αναλυτικά τις φάσεις/διδακτική διαδικασία και τις επιμέρους δραστηριότητες (που μπορεί να είναι από πολύ απλές έως πολύ σύνθετες, ανάλογα με τον χρόνο που διαθέτουμε)
 • Καταχωρούμε τα φύλλα εργασίας που συνοδεύουν κάθε δραστηριότητα δίνοντας οδηγίες δράσης προς τους μαθητές
 • Απαριθμούμε τα τεκμήρια που συνοδεύουν το σενάριο (σε περίπτωση που έχει ήδη υλοποιηθεί)
 • Αναφέρουμε τον σύνδεσμο όπου έχει αναρτηθεί ή αποθηκευτεί το σενάριο, το συνοδευτικό υλικό ή/και τα προϊόντα του
 • Αποθηκεύουμε τη συμπληρωμένη φόρμα και τη στέλνουμε συνημμένη μαζί με τα συνοδευτικά τεκμήρια που τυχόν έχουμε στα μειλ: tasoula@otenet.gr,  anna.trigatzi10@gmail.com, komi.savva@yahoo.gr

 

Γενικότερα φροντίζουμε ώστε το σενάριο

 • να προωθεί συνεργατικές δραστηριότητες και τον διερευνητικό χαρακτήρα της μάθησης
 • να διαθέτει ελευθερία επιλογών, ευελιξία και εναλλακτικές πρακτικές
 • να εμπλέκει τους μαθητές σε ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες: οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, επικοινωνούν με τα βιώματά τους, επεξεργάζονται από κοινού τις αντιδράσεις τους, θέτουν τους δικούς τους στόχους, εκφράζονται και δημιουργούν)

 

Κατά την υλοποίηση του σεναρίου

 • Αναθέτουμε και επιβλέπουμε δραστηριότητες σύμφωνα με τη στοχοθεσία
 • Παρέχουμε υλικό καθοδήγησης, μελέτης και ανατροφοδότησης: φύλλα εργασίας, ιστοσελίδες, αρθρογραφία, συνεντεύξεις, επιστολές, ημερολόγια, φωτογραφίες, βιβλιογραφία κ.ά.
 • Συντάσσουμε και παρέχουμε στους μαθητές παραχωρητήριο
 • Καθοδηγούμε τους μαθητές ώστε να συντάξουν οδηγό συνέντευξης
 • Φροντίζουμε να ολοκληρωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία με την παρουσίαση των εργασιών, συζήτηση, αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση

 

Φόρμα εκπαιδευτικού σεναρίου

Μπορείτε να βρείτε τη φόρμα εκπαιδευτικού σεναρίου εδώ.

 

Εκπαιδευτικά σενάρια

Διαδώστε το :